برای سوخت شدن بخشی از حساب های دریافتنی استانداردهای ایران روش ذخیره گیری را قبول می کند و علت آن رعایت اصل تطابق هزینه ها و درآمدها می باشد.
پذیرش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مشروط به رعایت موارد مندرج در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. براساس مفاد آئین نامه اجرائی موضوع بند (۱۱) ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰،هزینه مطالبات مشکوک الوصول و منظور نمودن ذخیره آن در صورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:‎
• هزینه منظور شده برای مطالبات مشکوک الوصول منحصراً باید در ارتباط با فعالیت موسسه باشد.‎
• میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای هر یک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب آن موجود باشد به صورت جداگانه مشخص و تعیین شده باشد.‎
• اسناد و مدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب موسسه که برای آن ذخیره منظور شده است از کفایت لازم برخوردار باشد.‎
• هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه می باشد قابل قبول نخواهد بود.‎
• چنانچه مطالبات موسسه از پوشش بیمه ای برخوردار باشد، در صورت لاوصول بودن آن، مازاد میزان پوشش بیمه ای قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود.‎
• ذخیره ایجاد شده برای مطالبات مشکوک الوصول بایستی در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد، تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.‎
• مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن به موجب اسناد و مدارک مثبته تا میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از محل مزبور تأمین و در صورت مازاد بر میزان ذخیره، در هزینه سال مورد رسیدگی که لاوصول شدن آن محقق شود، قابل احتساب خواهد بود.

نحوه ثبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

در مورد مطالبات سوخت شده در سیستم حذف مستقیم باید ثبت ذیر انجام شود:‎
هزینه مطالبات سوخت شده xxx‎
حساب های دریافتنی xxx ‎‎
شرح سند: بابت سوخت شدن مطالبات لاوصول

در مورد مطالبات سوخت شده در سیستم ایجاد ذخیره باید ثبت ذیر انجام شود:
در زمان ایجاد ذخیره:‎
هزینه مطالبات مشکوک الوصول xxx‎
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول xxx

در زمان سوخت شدن مطالبات:‎
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول xxx‎
حسابهای دریافتنی xxx

در زمان دریافت مطالباتی که قبلا سوخت شده دو ثبت زیر را همزمان می زنیم:‎
حسابهای دریافتنی xxx‎
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول xxx‎
•••••‎
بانک xxx‎
حسابهای دریافتنی xxx

در پایان هر دوره مانده ذخیره تعدیل می شود اگر مانده حساب مطالبات مشکوک الوصول برای سال بعد کمتر از حد نیاز باشد در این صورت به میزان اختلاف این دو عدد با هم ثبت زیر زده می شود:‎
هزینه مطالبات مشکوک الوصول xxx‎
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول xxx

حال اگر مانده حساب مطالبات مشکوک الوصول برای سال بعد بیشتر از حد نیاز باشد در این صورت به میزان اختلاف این دو عدد با هم ثبت زیر زده می شود:‎
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول xxx‎
سایر درآمدها xxx

مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از دو دیدگاه مختلف و با چهار روش به شرح زیر برآورد می شود:‎
۱٫ دیدگاه صورتحساب سود و زیان(برآورد هزینه ی اعطای اعتبار مشتریان):‎
• روش درصدی از فروش نسیه‎
‎• روش درصدی از مجموع فروش(نقد و نسیه)
۲٫ دیدگاه ترازنامه(برآورد ارزش مطالبات)
• روش درصدی از حساب های دریافتنی‎
• روش جدول تجزیه سنی حساب های دریافتنی