Home » پایان نامه » حقوق (page 3)

حقوق

پایگاه رایگان رشته حقوق با عنوان جایگاه هیات منصفه در حقوق

حقوق

فهرست مطالب عناوین                                                                                                                       صفحه مقدمه. ۲ جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. ۱۰ پیش گفتار. ۱۰ گفتار اول. ۱۲ تعریف و ماهیت هیات منصفه. ۱۲ گفتار دوم: ۱۶ سیر قانونی هیات منصفه در ایران. ۱۶ الف- قبل از انقلاب اسلامی.. ۱۷ ب – پس از انقلاب اسلامی.. ۲۰ گفتار ...

Read More »

مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان جایگاه و حدود قاعده درء

حقوق

برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک ، موضوع تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی ...

Read More »

مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان توارث مسلمان و کافر

حقوق

توارث مسلمان و کافر از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مى‏شود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا ...

Read More »

مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان تعهد به نفع شخص ثالث

حقوق

مقدمه مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و ...

Read More »

مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان تعلیق اجرای مجازات

حقوق

فهرست مطالب   عنوان                                                                                       صفحه   مبحث اول – تعلیق مجازات گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات الف- شرایط ماهوی ۱- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده ۲- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها ۳- استحقاق محکوم ب- شرایط شکلی ۱- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با ...

Read More »

مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت

حقوق

فهرست: عنوان صفحه مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. ۱ شرح تعقیب و مراقبت …………………………………………………………………………………… ۳ طراحی عملیات و مراقبت ……………………………………………………………………………… ۴ اهداف تعقیب و مراقبت ………………………………………………………………………………… ۵ امکانات مورد نیاز و تجهیزات ……………………………………………………………………….. ۷ تعقیب سوزه در حال حرکت با اتومبیل ………………………………………………………….. ۱۱ شرح تعقیب سوژه ساکن ……………………………………………………………………………… ۱۲ شرح پوشش ………………………………………………………………………………………………. ۱۳ ...

Read More »

پایان نامه رایگان رشته حقوق با عنوان جرم

حقوق

فهرست‌ مطالب‌ عنوان‌                                                                                                                                                                    صفحه‌ مقدمه‌ بخش اول: تعاریف و کلیات فصل‌ اول‌: تعریف‌ جرم‌ گفتار اول‌: پدیده‌ مجرمانه‌ فصل دوم: کلیات گفتار اول‌: جرائم‌ رایانه‌ای‌ گفتار دوم‌: تعریف جرائم‌ رایانه‌ای‌ تقسیم‌بندی‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ فصل سوم: جرم کلاهبرداری گفتار اول‌: تعریف‌ گفتار دوم‌: عناصر تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ کلاهبرداری‌ بخش دوم: ...

Read More »

مقاله رشته حقوق با عنوان تصرف عدوانی

حقوق

تعریف تصرف عدوانی عناصر دعوی تصرف عدوانی عبارت است از : الف ـ موضوع دعوی مال غیرمنقول باشد خواه دعوی در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده یک قانون تصرف عدوانی و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه ب ـ متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بدون رضایت وی از ...

Read More »

مقاله رشته حقوق با عنوان آدم ربایی

پایان نامه حقوق

۱-۱-۱) تعریف آدم ربایی   آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می ...

Read More »