Home » بایگانی برچسب: انجام پروژههای دانشجویی

بایگانی برچسب: انجام پروژههای دانشجویی

ایمپلنت چیست؟

ایمپلنت بهترین جایگزین برای دندان از دست رفته؛ ایمپلنت! در گذشته برای دندان‌های از دست رفته راه‌حل مناسبی وجود نداشت و در‌نهایت با انجام روکش سعی می‌کردند جای دندان از دست رفته را در دهان پر کنند‌ که البته این روش‌ها عاری از عوارض نبود چرا‌که این روش به دندان‌های ...

Read More »

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان ضمان عاقله

حقوق

      فهرست مطالب ۱- مقدمه ۲- گفتار اول سابقه تاریخی ضمان عاقله ۳- گفتار دوم: جایگاه ضمان‌ عاقله در اسلام ۴- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله بخش اول : ماهیت ضمان بخش دوم: معنای عاقله ۵- گفتار چهارم: مسئولیت عاقله فصل اول: ضمان در انواع قتل فصل دوم ...

Read More »

مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

حقوق

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال  قواعد کیفری در این قلمرو می باشد. پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت ...

Read More »

پایان نامه رایگان رشته حقوق با عنوان جرایم رایانه ای

حقوق

جرم‌انگاری جرائم رایانه‌ای گفتار اول: تعریف جرائم رایانه‌ای ارائه تعریف دقیق و به نحوه جامع و مانع مشکل به نظر می‌رسد و دلیلش هم به خاطر این است که موضوع جدیدی است و هنوز تمام ابعاد و جهات آن شناخته نشده است و به همین خاطر متخصصان امر نتوانسته‌اند تاکنون ...

Read More »

پایگاه رایگان رشته حقوق با عنوان جایگاه هیات منصفه در حقوق

حقوق

فهرست مطالب عناوین                                                                                                                       صفحه مقدمه. ۲ جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. ۱۰ پیش گفتار. ۱۰ گفتار اول. ۱۲ تعریف و ماهیت هیات منصفه. ۱۲ گفتار دوم: ۱۶ سیر قانونی هیات منصفه در ایران. ۱۶ الف- قبل از انقلاب اسلامی.. ۱۷ ب – پس از انقلاب اسلامی.. ۲۰ گفتار ...

Read More »

مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان جایگاه و حدود قاعده درء

حقوق

برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک ، موضوع تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی ...

Read More »

مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان توارث مسلمان و کافر

حقوق

توارث مسلمان و کافر از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مى‏شود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا ...

Read More »

مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان تعهد به نفع شخص ثالث

حقوق

مقدمه مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و ...

Read More »

مقاله رایگان رشته حقوق با عنوان تعلیق اجرای مجازات

حقوق

فهرست مطالب   عنوان                                                                                       صفحه   مبحث اول – تعلیق مجازات گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات الف- شرایط ماهوی ۱- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده ۲- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها ۳- استحقاق محکوم ب- شرایط شکلی ۱- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با ...

Read More »